Diabetes Verpleegkunde (postbasis)

IDOpleidingOpleidingsduur
013Diabetes Verpleegkunde (postbasis)1,5 jaar (18maanden)

Post basisopleiding  Diabetes Verpleegkunde  2017 – 2018

 

Doelstelling van de opleiding

Verpleegkundigen opleiden tot competente diabetesverpleegkundigen, die in staat zijn om patiënten met diabetes mellitus methodisch verpleegkundige zorg te verlenen, volgens de actueel geldende richtlijnen, standaarden en protocollen. De diabetespatiënten te begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van complicaties binnen een multidisciplinair team. De diabeteszorg op bedrijfsmatige wijze te organiseren met het oog op kwaliteitsverbetering.

Competentie Gericht Onderwijs

De diabetes verpleegkundigen worden volgens het principe van competentiegericht onderwijs opgeleid, met als voordeel dat de focus gericht is op het (verder) ontwikkelen van de competenties (kennis/ vaardigheden/ attitude/ persoonlijke kwaliteiten) die de grondslag vormen voor de uitoefening van het beroep diabetes verpleegkundige.

Het beroepsprofiel van de diabetes verpleegkundige

De diabetes verpleegkundige speelt een essentiële rol in de zorgverlening en de begeleiding van zorgvragers met het ziektebeeld diabetes mellitus. De diabetes verpleegkundige moet in staat zijn om vanuit een hoge mate van verantwoordelijkheid zelfstandig te handelen.

Taakgebieden

De diabetes verpleegkundige werkt vanuit 7 taakgebieden:

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Organiseren
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Wetenschap en onderwijs
 7. Professionaliteit

Op deze zeven taakgebieden voert de diabetes verpleegkundige diverse kerncompetenties uit.

 De kerncompetenties

De diabetes verpleegkundige is gericht op het faciliteren, het voorbereiden, het uitvoeren, het evalueren en het vastleggen van de zorgverlening aan zorgvragers met diabetes mellitus en van het leren in de praktijk binnen de zorginstelling. De diabetes verpleegkundige integreert hierbij diverse kerncompetenties:

 

Kerncompetenties bij het vakinhoudelijk handelen:

 • De diabetes verpleegkundige bezit adequate kennis van en vaardigheid in de zorg voor zorgvragers met diabetes;
 • De diabetes verpleegkundige past de diagnostische, therapeutische en preventieve interventies op het gebied van diabetes goed en daar waar mogelijk evidence based toe;
 • De diabetes verpleegkundige levert effectieve en ethisch verantwoorde verpleegkundige zorg aan zorgvragers met diabetes.

 

Kerncompetenties bij communicatie:

 • De diabetes verpleegkundige bouwt een effectieve zorgrelatie op met zorgvragers met diabetes en hun naasten;
 • De diabetes verpleegkundige verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie door actief te luisteren;
 • De diabetes verpleegkundige bespreekt de informatie over de zorg en de behandeling met de zorgvrager;
 • De diabetes verpleegkundige doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over casuïstiek van zorgvragers met diabetes.

 

Kerncompetenties bij samenwerken:

 • De diabetes verpleegkundige overlegt doelmatig met collega’s en andere zorgverleners;
 • De diabetes verpleegkundige is op de hoogte van de mogelijkheden tot verwijzing naar instanties en andere zorgverleners;
 • De diabetes verpleegkundige levert effectief intercollegiaal consult;
 • De diabetes verpleegkundige draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg.

 

Kerncompetenties bij organiseren:

 • De diabetes verpleegkundige organiseert het werk zodanig dat er een balans is in de zorg voor zorgvragers met diabetes en de (h)erkenning van de grenzen van de eigen taken en expertise en adequate verwijzing;
 • De diabetes verpleegkundige werkt effectief en doelmatig binnen een multidisciplinair diabetesteam;
 • De diabetes verpleegkundige draagt zorg voor een verantwoorde besteding van beschikbare middelen;
 • De diabetes verpleegkundige gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg;
 • De diabetes verpleegkundige levert een bijdrage aan transparantie en kwaliteit van zorg voor zorgvragers met diabetes.

 

Kerncompetenties bij maatschappelijk handelen:

 • De diabetes verpleegkundige kent en herkent de factoren die het ontstaan van diabetes mellitus kenmerken (determinanten);
 • De diabetes verpleegkundige bevordert de gezondheid van zorgvragers met diabetes.

 

 Kerncompetenties bij wetenschap en onderwijs:

 • De diabetes verpleegkundige beoordeelt kritisch de medische en verpleegkundige informatie over het ziektebeeld diabetes;
 • De diabetes verpleegkundige participeert in de ontwikkeling van de wetenschappelijke vakkennis over diabetes en in de bevordering van de verbreding van deze vakkennis;
 • De diabetes verpleegkundige ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan;
 • De diabetes verpleegkundige bevordert de deskundigheid van studenten, collega’s, patiënten en andere betrokkenen bij de zorg voor zorgvragers met diabetes.

 

Kerncompetenties bij professionaliteit:

 • De diabetes verpleegkundige levert hoogstaande zorg aan zorgvragers met diabetes;
 • De diabetes verpleegkundige vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag;
 • De diabetes verpleegkundige kent de grenzen van de eigen competenties en handelt daarbinnen.

 

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: deeltijds/ avond
 2. Duur: 1,5 jaar (6 perioden van 10 weken)
 3. Opzet: theorie en praktijk
 4. Collegedagen en –tijden: maandag en dinsdag telkens van 17.00 u. – 21.00 u.

 

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Diabetes Verpleegkunde’ dat de kans geeft om als Diabetes Verpleegkundige te werken binnen de zorginstelling;
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan zorgvragers met diabetes mellitus;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld;

 

Toelatingseisen

 1. Diploma MBO – Verpleegkunde;
 2. Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint;
 3. Minimaal één (1) jaar praktijkervaring;
 4. Bewijs van goed gedrag
 5. Affiniteit met de doelgroep

 

Het afstudeerproject

De student rondt de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin de student laat zien dat hij/ zij de competenties als diabetes verpleegkundige beheerst. Hiervoor vindt er een beoordelingsgesprek plaats.

 

Opleidingskosten:  De opleidingskosten bedragen SRD 3550  (Wijzigingen voorbehouden)

 

Uiterlijke inschrijvingsdatum: maandag 27 februari 2017

Teach – in: maandag 06 maart 2017 om 17.00 u.

Start opleiding: maandag 20 maart 2017

 

Enthousiast?

Schrijf je alvast via  http://www.covab.sr/inschrijfformulier/