Geriatrie Ziekenverzorgende (postbasis)

IDOpleidingOpleidingsduur
018Geriatrie Ziekenverzorgende1 jaar

Inleiding

De geriatrische patiënt heeft dikwijls een veelvoud van stoornissen zowel op lichamelijk als op psychisch en sociaal gebied. Mede hierdoor ontstaan complexe ziektebeelden die de zelfredzaamheid ernstig kunnen bedreigen.

Om de geriatrie patiënt optimaal te kunnen verplegen en begeleiden moet de geriatrie ziekenverzorgende, naast specifieke kennis, beschikken over de juist instelling, voldoende tijd en geduld, een goed inlevingsvermogen en een deskundig multidisciplinair team waarbinnen hij opereert.

 

Doelstelling van de opleiding

Ziekenverzorgenden opleiden tot competente geriatrie ziekenverzorgenden, die in staat zijn om de kwaliteit van het leven van de ouder wordende mens te handhaven. Voorop staat het herstellen van de zelfredzaamheid en het verminderen van klachten door methodisch te werken, volgens actueel geldende richtlijnen, standaarden en protocollen.

Het begeleiden en ondersteunen van zowel de zorgvrager als de mantelzorger bij het omgaan met (de gevolgen van) het ouder worden en daarmee gaande beperkingen en het voorkomen van complicaties binnen een multidisciplinair team staan centraal.

 

Competentie Gericht Onderwijs

De geriatrie ziekenverzorgenden worden volgens het principe van competentiegericht onderwijs opgeleid, met als voordeel dat de focus gericht is op het (verder) ontwikkelen van de competenties (kennis/ vaardigheden/ attitude/ persoonlijke kwaliteiten) die de grondslag vormen voor de uitoefening van het beroep geriatrie ziekenverzorgende.

 

Het beroepsprofiel van de geriatrie ziekenverzorgende

Doordat somatische, psychische en sociale problemen vervlochten zijn, is geriatrie een boeiend, maar uiterst complex medisch vak.

 

De geriatrie ziekenverzorgende speelt een essentiële rol in de zorgverlening en de begeleiding van geriatrische zorgvragers. De situaties, waarin de geriatrie ziekenverzorgende haar beroep uitoefent kunnen complex en minder complex zijn. Over het algemeen gaat het om relatief stabiele situaties waarin het handelen voor een belangrijk deel kan verlopen volgens standaarden en richtlijnen. Wanneer de situaties complex zijn, werkt de ziekenverzorgende samen met een geriatrie verpleegkundige, bij wie dan de supervisie en eindverantwoordelijkheid berust.

 

 

Taakgebieden

De geriatrie ziekenverzorgende werkt vanuit 7 taakgebieden:

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Organiseren
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Kennis en wetenschap
 7. Professionaliteit

Op deze zeven taakgebieden voert de geriatrie ziekenverzorgende diverse kerncompetenties uit.

 

De kerncompetenties

De geriatrie ziekenverzorgende is gericht op het voorbereiden, het uitvoeren, het evalueren en het vastleggen van de zorgverlening aan geriatrische zorgvragers en van het leren in de praktijk binnen de zorginstelling. De geriatrie ziekenverzorgende integreert hierbij diverse kerncompetenties:

 

Kerncompetenties bij het vakinhoudelijk handelen:

 • De geriatrie ziekenverzorgende bezit de kennis, vaardigheden en beroepsattituden om geriatrische zorgvragers methodisch te verzorgen, volgens de standaarden, richtlijnen, protocollen en beroepscode.

 

Kerncompetenties bij communicatie:

 • De geriatrie ziekenverzorgende betrekt geriatrische zorgvragers en hun naasten bij het zorgproces;
 • De geriatrie ziekenverzorgende doet mondeling en schriftelijk verslag over geriatrische zorgvragers.

 

Kerncompetenties bij samenwerken:

 • De geriatrie ziekenverzorgende werkt intercollegiaal in een multidisciplinair team samen;
 • De geriatrie ziekenverzorgende is op de hoogte van de mogelijkheden tot verwijzing naar instanties en andere zorgverleners.

 

Kerncompetenties bij organiseren:

 • De geriatrie ziekenverzorgende gaat op verantwoorde wijze met materialen en middelen om;
 • De geriatrie ziekenverzorgende houdt alle ontwikkelingen rondom de patiënt bij en zoekt samen met hem of haar naar oplossingen en overlegt zorgvuldig met collega’s en andere zorgprofessionals.

 

Kerncompetenties bij maatschappelijk handelen:

 • De geriatrie ziekenverzorgende biedt zorg gerelateerde preventie. Zij draagt bij aan het ‘voorkomen van erger’ met het accent op het ondersteunen van het zelfmanagement van geriatrische zorgvragers.

 

Kerncompetenties bij kennis en wetenschap:

 • De geriatrie ziekenverzorgende participeert in de ontwikkeling van de wetenschappelijke vakkennis over geriatrie en in de bevordering van de verbreding van deze vakkennis;
 • De geriatrie ziekenverzorgende ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan;
 • De geriatrie ziekenverzorgende bevordert de deskundigheid van studenten, collega’s, patiënten en andere betrokkenen bij de zorg voor geriatrische zorgvragers.

Kerncompetenties bij professionaliteit:

 • De geriatrie ziekenverzorgende geeft een zodanige invulling aan haar uitvoerende taken dat kwaliteit wordt gewaarborgd;
 • De geriatrie ziekenverzorgende is betrokken bij het ontwikkelen van beleid van het team;
 • De geriatrie ziekenverzorgende kent de grenzen van de eigen competenties en handelt daarbinnen.

 

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding:                      deeltijds/ avond
 2. Duur:                                      1 jaar (4 perioden van 10 weken)
 3. Opzet:                                     theorie en praktijk
 4. Collegedagen en tijden:      Maandag en woensdag van 17.00 – 21.00 uur

 

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Geriatrie Ziekenverzorgende’ dat de kans geeft om als geriatrie ziekenverzorgende te werken binnen diverse zorginstellingen, zoals bejaardentehuizen, thuiszorginstellingen en algemene ziekenhuizen;
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan geriatrische zorgvragers;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld;

 

 

 

Toelatingseisen

 1. Diploma Ziekenverzorgende;
 2. Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint;
 3. Minimaal één (1) jaar praktijkervaring;
 4. Bewijs van goed gedrag
 5. Affiniteit met de doelgroep

 

Het afstudeerproject

De student rondt de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin de student laat zien dat hij/ zij de competenties als geriatrie ziekenverzorgende beheerst. Hiervoor vindt er een afstudeergesprek plaats.

 

Opleidingskosten:                                    SRD 3000

Uiterlijke inschrijvingsdatum:               vrijdag 8 september 2017

Teach – in:                               dinsdag 12 september 2017

Start opleiding:                              Maandag 2 oktober 2017