HBO – Leraar Verpleegkunde

IDOpleidingOpleidingsduur
012HBO – Leraar Verpleegkunde4 jaar

Opleiding HBO – Leraar Verpleegkunde

De opleiding is gericht op het verwerven van beroepscompetenties bestaande uit een combinatie van kennis, vaardigheden, inzichten, houdingsaspecten en persoonlijke kenmerken, die iemand instaat stelt te handelen in de beroepspraktijk.

De opleiding HBO – Leraar Verpleegkunde levert beroepsbeoefenaren (startbekwame leraren) af die in staat zijn:

 • de theorie te transformeren naar de praktijk en omgekeerd
 • zelfstandig nieuwe competenties binnen het vakgebied op te nemen, te verwerven, te verwerken en over te dragen
 • het management en beleid over een opleiding in de verplegende, verzorgende en aanverwante beroepen te plannen, implementeren, evalueren en reviseren
 • te diagnosticeren, adviseren en studieloopbaanbegeleiding te verlenen aan studenten en collega’s
 • de lerenden zodanig te beïnvloeden dat die zelfstandig beslissingen nemen en verantwoordelijkheid daarvoor dragen
 • initiatieven te nemen en goed in teamverband te werken
 • een attitude te ontwikkelen om levenslang te leren

 

Wat leert u precies?

 • Het op basis van ervaring en vakmanschap systematisch en geordend voorbereiden, uitvoeren en evalueren van theorie- en praktijkonderwijs aan studenten
 • Het creëren en handhaven van een krachtige leer- en leefomgeving tijdens de colleges
 • Verzorgen van colleges in jou vakgebied volgens de laatste (modernste) didactische inzichten.
 • Coachen van studenten in hun ontwikkeling tot professionals
 • Leveren van een bijdrage aan onderwijsontwikkeling
 • Kwalitatieve toetsing en een transparante beoordeling

 

Basiscompetenties afgestudeerde leraar verpleegkunde

 • Interpersoonlijk competent; Effectief leiding geven door een goede balans te vinden tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren en verzoenen, corrigeren en stimuleren.
 • Pedagogisch competent; Zorgen voor een bemoedigend, veilig en uitdagend klimaat in de klas, zodat elke student zich optimaal kan ontwikkelen. Tevens de juiste stimulans bieden om de student zo zelfstandig mogelijk te laten werken.
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent; Het leerproces vann de student zo goed mogelijk ondersteunen door een krachtige leeromgeving te creeen. Wetenschappelijke kennis en bekwaamheden die nodig zijn om de kennis uit te bouwen en bij te stellen.
 • Organisatorisch competent; Het opstellen en adequaat uitvoeren van een duidelijke tijdsplanning zodat studenten weten waar en wanneer ze wat moeten doen. Het hanteren van organisatie vormen die de leeracticviteiten voor de studenten stimuleren.
 • Competent in samenwerking; Efficiente omgang met collega’s op de werkvloer in de school en aanverwante zorg instellingen om de juiste begeleiding voor de studenten te garanderen.
 • Competent in reflectie en ontwikkeling: Het ontwikkelen van een attitude voor ontwikkeling en professionalisering op basis van het voortdurend toepassen van reflectie.

 

De meerwaarde van deze opleiding

 1. U ontvangt na afronding van de opleiding het diploma ‘Bachelor Leraar Verpleegkunde’ welke de kans biedt tot het verzorgen van verpleegkundig onderwijs als volledig bevoegde docent;
 2. U bent in staat zelfstandig en in teamverband het leerproces van studenten en stagiaires op een deskundige wijze te begeleiden binnen de zorginstelling, alsook een opleidingsinstituut voor verpleegkundig onderwijs;
 3. U bent in staat het opleidingsbeleid en – management voor het verpleegkundig onderwijs te plannen, implementeren, evalueren en reviseren;
 4. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de zeven basiscompetenties van de leraar).

 

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: voltijd
 2. Duur: 4 jaar
 • 1ejaar: propedeuse jaar
 • 2ejaar: hoofdfase
 • 3ejaar: verdiepingsfase
 • 4ejaar: afstudeerfase
 1. Opzet: theorie en praktijk
 2. Lesdagen en – tijden: dinsdag & donderdag 17.00u. – 21.00u.

 

Korte inhoud van de opleiding (Competentiegericht- en Modulair onderwijs)

De opleiding HBO – Leraar Verpleegkunde richt zich op een integratie van theorie en praktijk, de integratie van leergebieden en de integratie van beroeps- en persoonsvorming. Door deze integratie zal de student de samenhang zien tussen onderwijs en de feitelijke beroepspraktijk. Het aangeboden onderwijs is modulair van aard, wat betekent dat er per module een aantal doelstellingen geformuleerd worden welke de studenten aan het einde van de periode behaald moeten hebben. Deze doelstellingen bestaan uit een omschrijving van kennis, vaardigheden, inzichten, attitude en het activeren van persoonlijke kenmerken. Dit geheel wordt omschreven in competenties. Deze specifieke competenties vormen de grondslag voor de uitoefening van het lerarenberoep binnen het verpleegkundig onderwijs. Als leraar verpleegkunde op bachelor niveau, is de afgestudeerde in staat om de kenmerken van een HBO professional, zoals aangegeven in de internationaal vastgestelde Dublin descriptoren te integreren in de beroepsuitoefening. Het uitgangspunt van deze opleiding is het toepassen van nieuwe pedagogische en didactische concepten, zoals het werken met gedifferentieerde onderwijsactiviteiten, geïntegreerde en activerende werkvormen, zelfstandig leren.

De inrichting van het onderwijs is beroeps- en studentgericht en stimuleert actief studeren. Hierbij staan de beroepstaken van de leraar verpleegkunde centraal in de inrichting en vormgeving van het onderwijs: optimale aansluiting op het praktijkveld, studeerbare programma’s, goede keuzemogelijkheden die de student binnen de kaders van beroepsgerichtheid leerprocessen analyseert en inzicht heeft in het eigen resultaat. Verder bestaat de opleiding uit een praktijkcomponent, wat inhoudt dat studenten in verschillende settings (simulatielessen en stages) de verworven competenties onder supervisie van deskundig onderwijspersoneel kunnen demonstreren. Studenten dienen competenties te verwerven gebaseerd op het beroepsprofiel en de beroepscode. Wat en hoeveel een student geleerd heeft, moet blijken uit door hem gedemonstreerd gedrag (profiel) en de verantwoording daarvan (code).

Tijdens de opleiding worden aanstaande leraren verpleegkunde geleerd de volgende specifieke rollen te vervullen:

 • Een rolmodel voor de student
 • Een onderwijsontwikkelaar met collega’s
 • De brug naar hoger onderwijs

De leraren verpleegkunde worden volgens het principe van competentiegericht onderwijs opgeleid, met als voordeel dat de focus gericht is op het (verder) ontwikkelen van de competenties (kennis/ vaardigheden/ attitude) die de grondslag vormen voor de uitoefening van het beroep leraar verpleegkunde binnen de zorginstelling en het verpleegkundig onderwijs. Hierbij vormen de recentste ontwikkelingen binnen het onderwijsveld en de gezondheidssector de basis voor.

Afstudeerproject

De student rond de opleiding af middels het samenstellen van een scriptie en het presenteren hiervan.

Een student wordt tot het eindexamen Leraar Verpleegkunde toegelaten wanneer:

 • alle modulen uit de propedeuse, – de hoofd-, de verdiepings-, en de afstudeerfase met tenminste een voldoende hebben afgrond;
 • de eindcompetentiebeoordeling met voldoende hebben afgerond;
 • de literatuurstudie, de stages en bijbehorende opdrachten met voldoende hebben afgesloten;
 • een portfolio van alle studiejaren volgens voorschriften hebben bijgehouden;
 • goedkeuring hebben gehad van de examencommissie.

 

Toelatingseisen

 • Verpleegkundige diploma A en of B met tenminste twee (2) jaar relevante werkervaring na diplomeren en een post basisopleiding van één (1) jaar;
 • Diploma MBO-V met tenminste twee (2) jaar relevante werkervaring na diplomeren en een post basisopleiding van één (1) jaar;
 • Gezien er voor het uitoefenen van het lerarenberoep zowel fysieke als mentale inspanning vereist is, worden kandidaten geacht een gezondheidsverklaring van de huisarts te overleggen;
 • Bewijs van goed gedrag: het bewijs van goed gedrag afkomstig van het districtscommissariaat dient aan te tonen dat het gedrag van kandidaat studenten in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van het beroep.

 

Wat zijn de kosten?

De opleidingskosten voor 4 leerjaren bedragen circa *SRD 19500 (exclusief lesmateriaal)

 (*Prijswijzigingen voorbehouden)

Kunt u  de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er een enkele betalingsmogelijkheden;

 • u kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid
 • of u kunt een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

 

De aanvraag kan op verschillende manieren:

–           Online in te vullen via de website van de NOB , http://www.fss.sr/wp-contents/uploads/2011/12/Aanvraagformulier-Studiefinanciering-Suriname.pdf

–           via een hardcopy te verkrijgen op de afdelingen studentenadministratie / PR & Marketing / Finance. Deze met je stukken af te geven bij de NOB

–           via een hardcopy te verkrijgen bij de NOB en deze kun je dan aldaar invullen en samen inleveren met je stukken

 

De uiterlijke inschrijfdatum is op vrijdag 23 september 2016

De teach-inn vindt plaats op vrijdag 07 oktber 2016

De 1e college dag is op dinsdag 11 oktober 2016

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de studentenadministratie

(email: studadm@covab.sr of tel: 441295/443513 # 249).

Bezoekt u ook onze  pagina; EFS College COVAB           

Wij kijken uit naar uw aanmelding!